نویسنده = روحی، علیرضا
ریشه کاوی فراز و فرود فطحیه در تاریخ تشیع

دوره 2، شماره 2، فروردین 1395، صفحه 69-87

علیرضا روحی