نویسنده = ������������ ������ ������������ ����������
تأثیر آرای معتزله سیاسی بر حکومت امام علی (ع)

دوره 5، شماره 9، مهر 1398، صفحه 45-60

طاهره اسلامی علی آبادی؛ امداد توران؛ محمد غفوری نژاد