نویسنده = مردانی(گلستانی)، مهدی
عصری‌‌سازی افعال پیامبر: روش‌ و نمونه

دوره 5، شماره 9، مهر 1398، صفحه 11-28

مهدی مردانی(گلستانی)