نویسنده = علی رضا روحی
تعداد مقالات: 1
1. نقش خاندانِ ابورافع در منصبِ کتابت در دوره امام علی(ع)

دوره 6، شماره 11، پاییز و زمستان 1399، صفحه 7-21

علی رضا روحی؛ ابراهیم محمدزاده مزینان