کلیدواژه‌ها = امام صادق(ع)
گمانه‌های جواز اباحه‌گری خطابیه و مواجهه امام صادق(ع) با آن

دوره 6، شماره 11، دی 1399، صفحه 57-73

یدالله حاجی زاده؛ نعمت الله صفری فروشانی


ریشه کاوی فراز و فرود فطحیه در تاریخ تشیع

دوره 2، شماره 2، فروردین 1395، صفحه 69-87

علیرضا روحی


سیره راهبردی امام صادق (ع) در برابر انحرافات اعتقادی

دوره 2، شماره 2، فروردین 1395، صفحه 89-109

رضا عباس پور؛ شهربانو دلبری