کلیدواژه‌ها = تفسیرموضوعی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل قیام عاشورا با استناد به آیات قرآنی

دوره 5، شماره 9، پاییز و زمستان 1398، صفحه 61-75

سید رضی قادری؛ مهرداد دیوسالار