اصول حکم‌رانی امام علی (ع) در برابر نابرابری اجتماعی

نویسندگان

1 استادیار گروه قرآن و حدیث دانشگاه سیستان و بلوچستان.

2 دانشیار گروه تاریخ دانشگاه سیستان و بلوچستان

3 استادیار گروه قرآن و حدیث دانشگاه سیستان و بلوچستان

10.22081/csa.2019.69068

چکیده

حکومت علوی مهمترین الگو برای برقراری عدالت است. این الگو در جنبه‌های گوناگون سیاسی، اجتماعی و اقتصادی قابل پیروی است. در هر کدام از این ابعاد مؤلفه‌های مهمی در سخنان و کردار امام علی وجود دارد. این مقاله به دادگری و نقش آن در جامعه اسلامی می‌پردازد. سوال اصلی مقاله این است که امام علی در برابر نابرابری‌ها و تضاد اجتماعی چه موضعی اتخاذ می‌کردند؟ و با توجه به اصول حکمرانی حضرت در این زمینه چگونه می‌توان از ایشان پیروی کرد؟ این پژوهش با بررسی تحلیلی داده های تاریخی منابع دست اول و با توجه به گفتار و کردار حضرت که در نهجالبلاغه انعکاس یافت به بررسی جایگاه عدالت در اقوال و افعال امیرالمؤمنین پرداخته است. بر این اساس نشان داده شد دادگری محور اندیشه و عمل امام علی در برابر نابرابری‌های اجتماعی بوده و این مهم به خوبی در نهج‌البلاغه منعکس شده‌است.

کلیدواژه‌ها