عوامل گرایش سلطان محمد الجایتو به مذهب شیعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه تاریخ دانشگاه تبریز

چکیده

سلطان محمد الجایتو نخستین ایلخان مغول بود که رسماً مذهب شیعه امامی اختیار کارد.
این حادثه در تاریخ ایران چنان اهمیتی دارد که می توان آن را از جوانب مختلف مورد
بررسی قرار داد. دراین مقاله تلاش برآن است که عمدتاً به دلایل گرایش وی به مذهب شیعه
بپردازیم و آنچه را منابع مختلف در این خصوص آورده اند، مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم. از
میان عللی که یک به یک بررسی می گردند، یک علت از همه قوی تر به نظر می رسد و آن
نقشی است که علمای شیعه در این زمینه ایفا نمودند. در میان علمای شیعه، تأثیر علامه حلی
بر ایلخانان، بسیار جدی است؛ عالمی بزرگ که نمی توان نقش او را تنها به تشیع الجایتومحدود نمود،

بلکه جریان تشیع امامی نیز به کمک این عالم برجسته بسیار تقویت گردید.

کلیدواژه‌ها