مواضع پیامبر و امام علی (ع) در برابر عبدالله بن سلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه آزاد مشهد

چکیده

مواضع پیامبر و امام علی(ع) در برابر عبداللهبنسلام

چکیده
یهودیانِ مدینه، از قبایل گوناگون بنی‌قینقاع، بنی‌نضیر و بنی‌قریظه تشکیل شده بودند. عبدالله‌بن‌سلام(43ه.ق./663م)، یکی از یهودیان بنی‌قینقاع، جزء نخستین یهودیانی بود که به اسلام گروید. وی حکومت علی‌(ع) را درک کرد و تا روزگار حکومت معاویه (41-60ه.ق/662-680م) نیز زنده بود. این مقاله با رویکرد تاریخی به بررسی و تحلیل روابط پیامبر‌(ص) و علی‌(ع) با این شخص و سخنان ایشان دربارۀ او می‌پردازد. دربارۀ مسلمانیِ او سخنان گوناگونی وجود دارد؛ برخی او را مسلمان واقعی و گروهی منافق و واردکننده­ی اسرائیلیات دانسته­ اند. نتایج به دست آمده روشن کرد که با وجود این دیدگاه­ ها، پیامبر(ص) آشکاراً سخن مخالفی در مورد او ابراز نکرده و به رسوایی او نپرداخته­ اند، ولی روابط امام علی‌(ع) با او پیچیده است. وی با حضرت علی‌(ع) بیعت نکرد و حضرت نیز او را برای بیعت فرا نخواند، اما سخنانی در تأیید او از حضرت وجود دارد.
 

کلیدواژه‌ها