سخن سردبیر

نویسنده

دانشیار گروه هنر و تمدن اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

10.22081/csa.2021.71776

چکیده

عصری‌سازی سیره‌پژوهی؛‌ نگاهی به الزامات