نقد گزارش سفر پیامبر(ص) به همراه ابوطالب(ع) به شام

نویسندگان

1 دانشیار گروه تاریخ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

2 دکتری تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی

10.22081/csa.2021.71778

چکیده

گزارش نخستین سفر پیامبر(ص) به همراه عمویشان حضرت ابوطالب به شام و ملاقات آنها با بحیرای راهب، از جمله اخبار مشکوک و قصه‌گونه‌ای است که مورد بهره‌برداری دشمنان پیامبر(ص) قرار گرفته است. این نوشتار با روش توصیفی- تحلیلی و با تکیه بر منابع کهن تاریخی درصدد بررسی این مسئله است که سفر اول پیامبر(ص) به همراه ابوطالب به شام به‌رغم شهرت تا چه اندازه با رویکرد و مبانی تاریخ‌نگاری مانند اصالت سند، انطباق با دیگر گزارش‌های تاریخی و سنجش عقلی قابل پذیرش است؟ یافته‌های مقاله نشان می‌دهد که به‌رغم شهرت و تکرار بسیار منابع متقدم درباره گزارش سفر اول پیامبر(ص) به شام، روایت این گزارش از نظر سندی و محتوای آن از نظر عقلی تأیید نمی‌شود. به نظر می‌رسد که منابع متقدم هر کدام بنا به اغراض مذهبی خاص خود به این گزارش توجه کرده و آن را نقل کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها