نقش اجتماعی و فرهنگی زنان در جنگ صفین

نویسندگان

1 دانشیار گروه تاریخ دانشگاه اصفهان

2 دکتری تاریخ تشیع دانشگاه اصفهان

10.22081/csa.2022.61572.1123

چکیده

حکومت امام علی(ع) یکی از دوره‌های ممتاز و برجسته تاریخ اسلام است. درآن دوره سه جنگ بزرگ داخلی از جمله جنگ صفین به رهبری معاویه علیه حکومت امام علی(ع) اتفاق افتاد. آن جنگ‌ها ناشی از کجروی‌های تاریخی جامعه بود. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش است که نقش اجتماعی و فرهنگی زنان در نبرد صفین چه بوده‌است؟ شواهد تاریخی گویای آن است که زنان مسلمان در عرصه‌های گوناگون این جنگ نقش پررنگی داشتند. جلوه فرهنگی این حضور بر سایر وجوه غلبه دارد. زنانی که دارای فصاحت و بلاغت بودند سعی ‌کردند تا با سخنرانی‌ و سروردن اشعار بلیغ در تحریک و تهییج مردان برای نبرد مؤثر باشند. همچنین از جنبه اجتماعی نیز زنان برای کمک به مردان خانواده و طایفه‌ خود در آن نبرد حضور فعال داشتند.

کلیدواژه‌ها