نویسنده = عظیم زاده تهرانی، طاهره
مواضع پیامبر و امام علی (ع) در برابر عبدالله بن سلام

دوره 3، شماره 4، فروردین 1396، صفحه 9-30

طاهره عظیم زاده تهرانی