تغییر ایمیل نشریه

باسلام و تحیت

مولفان محترم!

هرگونه سوال و مکاتبات با ایمیل زیر صورت خواهد گرفت:

sirepajouhi@isca.ac.ir