نویسنده = شرفی صفا، حبیب
مکاتبات امام علی (ع) با کارگزارانِ مصر

دوره 4، شماره 6، فروردین 1397، صفحه 47-59

حبیب شرفی صفا