نویسنده = قائدان، اصغر
مصداق وصی در متون و روایات اهل سنت (با تأکید بر سخنان پیامبر (ص) و صحابه)

دوره 4، شماره 6، فروردین 1397، صفحه 7-27

اصغر قائدان؛ فاطمه معتمد لنگرودی