نویسنده = واسعی، سید علیرضا
رهیافت تمدنی به انتصاب امام در غدیر خم

دوره 4، شماره 6، فروردین 1397، صفحه 29-46

سید علیرضا واسعی