نویسنده = فدوی، احمد
مدیریت در چشم انداز حکومت علوی و اسناد بین‌المللی

دوره 7، شماره 12، شهریور 1400، صفحه 5-18

افشین جعفری؛ رضا حاجیان حسین آبادی؛ احمد فدوی