نویسنده = روحی، علی رضا
نقش خاندانِ ابورافع در منصبِ کتابت در دوره امام علی(ع)

دوره 6، شماره 11، دی 1399، صفحه 7-21

10.22081/csa.2020.69382

علی رضا روحی؛ ابراهیم محمدزاده مزینان