نویسنده = ���������� ������ ������
نقش خاندانِ ابورافع در منصبِ کتابت در دوره امام علی(ع)

دوره 6، شماره 11، دی 1399، صفحه 7-21

علی رضا روحی؛ ابراهیم محمدزاده مزینان