نویسنده = قاضی خانی، حسین
علل بیعت نکردن امام حسین(ع) با یزید

دوره 7، شماره 12، شهریور 1400، صفحه 33-46

حسین قاضی خانی