نویسنده = رمضان محمدی
نقد گزارش سفر پیامبر(ص) به همراه ابوطالب(ع) به شام

دوره 7، شماره 13، دی 1400

رمضان محمدی؛ محمدباقر خزائیلی