نویسنده = مرضیه علی‌محمدی
نقد روایات ضحضاح در کفر حضرت ابوطالب(ع)

دوره 8، شماره 14، شهریور 1401، صفحه 5-28

ناصر حیدرزاده؛ مرضیه علی‌محمدی