تصویر امام ‌حسن‌ عسکری (ع) در آثار غربیان

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق

10.22081/csa.2018.68259

چکیده

شیعه‌پژوهان غربی از قرن بیستم به این سو آثار بسیاری درباره امامان شیعه: منتشر کرده‌اند. در بیشتر این آثار تصویری ناقص و نادرست از امامان ارائه شده‌است. این نقص، در آثار مربوط به امام حسن عسکری(ع) مشهودتر است زیرا مسلمانان به‌ویژه محققان شیعی نیز کمتر درباره آن امام پژوهش کرده‌اند. سوال اصلی پژوهش این است که شیعه‌پژوهان غربی چه تصویری از امام یازدهم(ع) ارائه کرده‌اند؟ این پژوهش با بررسی متون تخصصی و دانشنامه‌های منتشر شده در غرب، نشان داده‌است که غربیان کمتر از دیگر امامان شیعی به امام حسن عسکری توجه کرده‌اند و تنها سه مقاله درباره ایشان و یک اثر درباره تفسیر منتسب به ایشان منتشر کرده‌اند و در همین چند اثر نیز تصویری ناقص و حتی مخدوش و تحریف شده از امام یازدهم(ع) ارائه کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها