آسیب شناسی مبانی و پیش‌انگاره‌ها در مطالعات تاریخ اهل بیت

نویسنده

دانشیار گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

10.22081/csa.2020.69344

چکیده

شناخت تاریخ و سیره امامان شیعه بایستی با مبانی یا پیش‌انگاره‌های ویژه‌ای انجام شود. بی‌توجهی به این مبانی و پیش‌فرض‌ها، مطالعه سیره اهل بیت: را دچار آسیب‌های جدی خواهد کرد. مسئله اصلی این نوشتار بررسی مهمترین مبانی و پیش انگاره‌های سیره‌پژوهی است. مراد از سیره‌پژوهی دست‌یابی به اصول ثابت و واحد برای جلوگیری از هرج و مرج و تشتّت آراء است. از این‌رو لازم است پیش از سیره پژوهی مبانی و پیش فرض‌ها مشخص و تبیین شود تا رسیدن به اصول ثابت هموارتر شود. برخی پژوهشگران یا از این پیش‌فرض‌ها غافلند و یا با بی‌توجهی به میراث شیعه پیش‌فرض‌های نادرستی را لحاظ می‌کنند. این نوشتار با استفاده از تحلیل تاریخی و کلامی به معرفی مبانی و پیش انگاره‌های سیره‌پژوهی پرداخته است که از مهمترین آنها می‌توان به مقایسه نکردن اهل بیت: با سیاستمداران، پرهیز از غلوّ و تقصیر، بسنده نکردن به نقل مناقب، شناخت فلسفه امامت، توجه به شئون امامت و برابر ندانستن آن با رهبری سیاسی، مطالعه زندگی ائمه در یک خط پیوسته و نگاه ایجابی به سیره اهل بیت: اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها