راه‌کارهای آسیب زدایی از محدودیت دامنۀ مطالعات تاریخی درباره اهل بیت: رویکرد، زمان، مکان، موضوع و روش

نویسنده

دانشیار گروه تاریخ تمدن اسلامی دانشگاه معارف اسلامی

10.22081/csa.2020.69348

چکیده

شیعیان همواره به‌دنبال آگاهی از تاریخ و سبک زندگی اهل بیت: بوده‌اند. با این همه آنان اغلب با تکرار داده‌های تاریخی مواجه شده‌اند. این نوشتار با روش توصیفی و تحلیلی بر آن است تا راه‌کارهای آسیب‌زدایی از محدودیت دامنۀ مطالعات تاریخی درباره زندگانی اهل بیت: را بررسی کند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد گسترش رویکردهای فرهنگی، تمدنی و عبرت پژوهانه، توسعه زمانی و مکانیِ بررسیِ تأثیر و نقشِ اهل بیت:فراتر از دوره حضور، بررسی تاریخ اندیشه، مباحث نظری و تمدنی ایشان و در نظر گرفتن رویکرد سبک نگارانه در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی می‌تواند دامنه مطالعات درباره سیره اهل بیت: را توسعه دهد و به این ترتیب آسیب‌های ناشی از محدودیت مطالعات تاریخی اهل‌بیت: را رفع کند.

کلیدواژه‌ها