دیدگاه کارل بروکلمان درباره سیره پیامبر در کتاب تاریخ ملل و دول اسلامی

نویسندگان

1 استادیار گروه معارف دانشگاه خوارزمی

2 دانشجوی دکتری تاریخ اسلام دانشگاه اصفهان

10.22081/csa.2020.69349

چکیده

زندگی پیامبر مانند دیگر موضوعات تاریخ اسلام همواره مورد توجه مستشرقان بوده‌است. مستشرقان با انگیزه‌های استعماری، سیاسی و تبشیری و اغلب با پیش‌فرض‌های منفی و نادرست درباره اسلام، قرآن، حدیث و سیره به بررسی تاریخ پیامبر پرداخته‌اند. سؤال اصلی پژهش این است که بروکلمان در کتاب تاریخ ملل و دول اسلامی با چه انگیزه و پیش‌فرض‌هایی به بررسی سیره پیامبر پرداخته است. بروکلمان آلمانی‌تبار در نیمه اول قرن بیستم کتاب تاریخ ملل و دول اسلامی را نوشته است. در این نوشتار با تحلیل محتوای این کتاب نشان داده شد که رویکردهای منفی و شبهه افکنی مستشرقان با گذشت زمان پیچیده و تلویحی شده‌است. بروکلمان با نگاه ضد ارزشی، جایگاه و اقدامات پیامبر را کوچک شمرده است. لذا شناخت دیدگاه مستشرقان برای مورخان مسلمان ضروری است تا با دقت بیشتری از این منابع استفاده کنند و در رفع چنین آسیب‌هایی اقدام کنند.

کلیدواژه‌ها