رویکردهای فرا بشری در کتاب‌های دلائل نبوی

نویسندگان

1 استادیار گروه تاریخ دانشگاه لرستان

2 دانشجوی دکتری تاریخ اسلام دانشگاه لرستان

3 استاد گروه تاریخ دانشگاه اصفهان

10.22081/csa.2020.69387

چکیده

بررسی شخصیت حضرت محمد(ص) از مهم‌ترین موضوعات در تاریخنگاری اسلامی بوده‌است که در مباحث سیره و مغازی مورد توجه مورخان و محدثان اسلامی قرار گرفته است. این موضوع از نیمه دوم قرن دوم هجری، به صورت مستقل و با عنوان «دلائل النبوه» مورد توجه نویسندگان مسلمان قرار گرفت. در نگارش کتاب‌های «دلائل النبوه» با هدف دفاع از شخصیت پیامبر(ص) در برابر شبهاتی که بروز کرده بود، به معرفی معجزات و نشانه‌های پیامبری حضرت محمد(ص) پرداخته می‌شود. سؤال اصلی پژوهش این است که دلائل نگاری چیست و چه مؤلفه‌هایی دارد؟ پژوهش حاضر ضمن بررسی جایگاه این آثار در تاریخنگاری اسلامی، با روش توصیفی - تحلیلی به بررسی چگونگی پیدایش آنها و بررسی محتوای کتب دلائل می‌پردازد. بر این اساس از مهم‌ترین نشانه‌های پیامبری حضرت محمد9 که در آثار دلائل نگاری به آنها اشاره شده می‌توان به بشارات انبیای گذشته به پیامبری حضرت محمد(ص)، ارهاصات و معجزات آن حضرت اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها