رویکرد الگومدارانه به سیره اهل بیت(ع): پیشینه و پیامد

نویسنده

استادیار پژوهشکده علوم اسلامی رضوی، بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی

10.22081/csa.2023.65214.1159

چکیده

مطالعه و تحقیق درباره سیره اهل بیت:، نیازمند شناخت رویکردها و رهیافت‌های گوناگون به سیره اهل بیت(ع) است. چرا که با شناخت این رویکردها به سیره اهل بیت(ع) می‌توان آرای مرتبط را رصد و مقایسه کرد تا امکان رویارویی منطقی با چالش‌های پیش‌رو فراهم شود. یکی از رویکردهای شاخص درباره سیره اهل بیت(ع)، رویکرد الگومدارانه است. در این رویکرد، سیره به‌مثابه اسوه و الگوی زندگی نگریسته می‌شود و با هدف شناخت روش صحیح زیستن مورد بررسی قرار می‌گیرد. مقاله حاضر با روش توصیفی_تحلیلی به این پرسش اصلی پاسخ داده است که رویکرد الگومدارانه به سیره اهل بیت(ع)، چه پیشینه تاریخی دارد و پیامدهای نظری آن چیست؟ نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که رویکرد الگومدارانه، دارای سه مرحله تأسیس، تبیین و توسعه است و در دو بخش مفهوم سیره و قلمرو سیره‌پژوهی اثربخشی دارد.

کلیدواژه‌ها