اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر سید علیرضا واسعی

دکتری تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشیار گروه هنر و تمدن اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

vaseialiyahoo.com

سردبیر

دکتر سید علیرضا واسعی

دکتری تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشیار گروه هنر و تمدن اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

vaseialiyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر مهدی ابراهیمی

علوم قرآن و حدیث استاد گروه معارف دانشگاه علوم پزشکی مشهد

ebrahimimmums.ac.ir

دکتر حسین الاهی نژاد

کلام اسلامی دانشیار گروه مهدویت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

hosainelahi1212gmail.com

دکتر محمدرضا جباری

دانشیار گروه تاریخ موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)

jabbari38yahoo.com

دکتر مصطفی صادقی

دکتری فقه و اصول دانشیار گروه تاریخ و سیره پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

sadeqi48yahoo.com

دکتر نعمت الله صفری فروشانی

دکتری تاریخ و تمدن ملل اسلامی استاد گروه تاریخ اسلام دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه

nsafari8gmail.com

دکتر سید حسین فلاح زاده

دانشیار گروه تاریخ دانشگاه باقرالعلوم(ع)

sossain270gmail.com

دکتر نجف لک زایی

دکتری علوم سیاسی استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم

nlakzaeegmail.com

دکتر سید علیرضا واسعی

دکتری تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی دانشیار گروه هنر و تمدن اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

vaseialiyahoo.com

آیت الله محمد هادی یوسفی غروی

استاد تاریخ و سیره حوزه علمیه قم

sirepajouhiisca.ac.ir

مدیر علمی و اجرایی

دکتر سمانه خلیلی فر

تاریخ و تمدن ملل اسلامی دکتری تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه تهران

samanehkhalilifargmail.com

ویراستار

دکتر محمد محمودپور

دکتری تاریخ اسلام استادیار پژوهشکده علوم انسانی

m.mahmoudpourrch.ac.ir