چاپ دومین شماره

بدین وسیله به اطلاع کلیه پژوهشگران و علاقه مندان محترم میرساند که دومین شماره دوفصلنامه علمی تخصصی سیره پژوهی اهل بیت(ع) به چاپ رسید.