دریافت مقاله

با احترام بدین وسیله باستحضار می رساند که مجله آمادگی پذیرش مقالات پژوهشگران و نویسندگان محترم را برای شماره چهارم مجله از طریق سامانه مزبور دارد. سپاس