شماره ششم

بادرود ؛ احتراما باطلاع می رسانیم مجله سیره پژوهی اهل بیت(ع) آمادگی خود را جهت دریافت و ارزیابی مقالات شما اندیشورزان گرامی  جهت انتشار در  مجله شماره ششم خودبا نگرش ویژه به مسئله (طب و سیره)  اعلام می دارد، لذا خواهشمند است ، نویسندگان و صاحب نظران گرامی مقالات خود را تا مهلت مقرر(1397/06/01) به سامانه نشریه ارسال نمایند.