همکاری مشترک با کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی

باستحضار میرساند ؛ مطابق با تصمیم اعضای محترم هیئت تحریریه مجله  برابر با سیاست های خارجی همکاری مجله با کنگره ها ، همایش ها و مجامع علمی ، پس از رایزنی مدیر اجرایی مجله با رابط کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی جناب آقای مدرسی از تعداد هشتاد و هفت مقاله مربوط تعداد بیست و یک مقاله و در میان آنها تعداد شش مقاله را با رویکردهای مجله انتخاب و پس از ارزیابی اولیه کنگره وارد مرحله تصویب خواهی و ارزیابی  علمی مجله شده است. لازم به ذکر است که این شماره از مجله به صورت ویژه نامه به چاپ  رسیده  و در کنگره شرکت داشته است.