نویسنده = رستگار مقدم گوهری، هادی
بن مایه های تمدن علوم عقلی در اندیشه های کلامی صدوق و مفید

دوره 2، شماره 3، اسفند 1395، صفحه 109-130

هادی رستگار مقدم گوهری؛ مریم زارعی