نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مفاد بیعت در قیام های شیعه در دو سده ی نخست هجری

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1395، صفحه 85-108

محمد حسینی؛ علیرضا واسعی