نویسنده = ������������ ��������
بررسی مفاد بیعت در قیام های شیعه در دو سده ی نخست هجری

دوره 2، شماره 3، اسفند 1395، صفحه 85-108

محمد حسینی؛ علیرضا واسعی