نویسنده = عباسی، علی اکبر
چگونگی شهادت فرزند کوچک امام حسین

دوره 5، شماره 9، مهر 1398، صفحه 97-112

علی اکبر عباسی؛ زهرا سادات کشاورز


راهبردهای معاویه برای جذب یاران حضرت علی

دوره 4، شماره 6، فروردین 1397، صفحه 61-77

علی اکبر عباسی