چگونگی شهادت فرزند کوچک امام حسین

نویسندگان

1 استادیار گروه تاریخ دانشکده ادبیات دانشگاه اصفهان

2 دکتری تاریخ تشیّع دانشگاه اصفهان

10.22081/csa.2019.69072

چکیده

تیر خوردن نوزاد امام حسین در واقعه طف از زبان راویان در مقاتل نخستین به‌‌ شکل‌های گوناگون گزارش شده‌است. فلسفه حضور این نوزاد در خط مقدم جنگ، هویت قاتل کودک و چگونگی کشته شدنش همواره مورد توجه شیعیان بوده‌است. این پژوهش با تحلیل تاریخی به دنبال پاسخ به این پرسش است که ماجرای کشته شدن نوزاد امام حسین چگونه بوده‌است؟ این نوزاد شیرخوار که از قرن ششم به نام علی‌ اصغر معروف شده، در روز عاشورا با اصابت تیر از سوی شخصی ناشناس احتمالاً از قبیله بنی ‌اسد به قتل رسیده است. چگونگی شهادت نوزاد و هویت قاتل در مقاتل نخستین و منابع متأخر متفاوت است. در مقاتل نخستین، دیدار امام با نوزاد تازه متولد شده، اظهار دلتنگی و وداع با فرزند خردسال ذکر شده‌است اما درخواست آب برای نوزاد در قرون بعد به ماجرا افزوده شده‌است. همچنین در منابع متأخر بدون ذکر سندی نام قاتل حرمله بن کاهل اسدی ذکر شده‌است. خبر ماورایی پاشیدن خون کودک به‌ سوی آسمان و برنگشتن آن نیز اولین بار در قرن چهارم از راوی نامشخص ذکر شده و به ‌تدریج در مقاتل قرون بعدی تفصیل یافته است.

کلیدواژه‌ها