نویسنده = علی اکبر عباسی
تعداد مقالات: 2
1. چگونگی شهادت فرزند کوچک امام حسین

دوره 5، شماره 9، پاییز و زمستان 1398، صفحه 97-112

علی اکبر عباسی؛ زهرا سادات کشاورز


2. راهبردهای معاویه برای جذب یاران حضرت علی

دوره 4، شماره 6، بهار و تابستان 1397، صفحه 61-77

علی اکبر عباسی