نویسنده = اصلاحی، مهشید سادات
تأثیر شیعه‌گرایی عصر صفوی بر تاریخ ‌نگاری عالم‌آرای شاه‌طهماسب

دوره 5، شماره 8، فروردین 1398، صفحه 95-111

علی اکبر جعفری؛ مهشید سادات اصلاحی؛ متین سادات اصلاحی