نویسنده = �������������� ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر شیعه‌گرایی عصر صفوی بر تاریخ ‌نگاری عالم‌آرای شاه‌طهماسب

دوره 5، شماره 8، بهار و تابستان 1398، صفحه 95-111

علی اکبر جعفری؛ مهشید سادات اصلاحی؛ متین سادات اصلاحی