نویسنده = زهرا سادات کشاورز
نقش اجتماعی و فرهنگی زنان در جنگ صفین

دوره 8، شماره 14، شهریور 1401، صفحه 63-78

علی اکبر عباسی؛ زهرا سادات کشاورز


چگونگی شهادت فرزند کوچک امام حسین

دوره 5، شماره 9، مهر 1398، صفحه 97-112

علی اکبر عباسی؛ زهرا سادات کشاورز