نویسنده = کریمی، زینب
تغذیه سالم در سیره امام علی(ع)

دوره 6، شماره 11، دی 1399، صفحه 23-35

زینب کریمی؛ زهرا مهدی پور