نویسنده = ذاکری، علی اکبر
سیره امام علی در دریافت مالیات

دوره 5، شماره 8، فروردین 1398، صفحه 25-40

علی اکبر ذاکری