سیره امام علی در دریافت مالیات

نویسنده

استادیار پژوهشکده تاریخ و سیرۀ پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

10.22081/csa.2010.68493

چکیده

دریافت مالیات از کارهای مرسوم حکومت‌هاست. مقدار و چگونگی دریافت به صورتی که موجب نارضایتی مردم و تعطیلی واحدهای تولیدی نشود از مهمترین مسایل حکومت‌ها بوده‌است. این مقاله با نگاهی تحلیلی به سیره امیرالمؤمنین، به واکاوی این پرسش می‌پردازد که ملاک‌ دریافت مالیات در سیره امام چه بوده‌است؟ در این بررسی نشان داده شد، معیار اصلی امام برای دریافت مالیات توجه به آبادی شهرها بوده‌است. از این‌رو ایشان از مازاد بر نیازهای مردم، مالیات دریافت می‌کرده‌است. بر همین مبنا، امام دستورالعمل‌هایی برای کارگزاران صادر کرده بودند تا از سرمایه اولیه مردم، مالیات دریافت نشود. امام علی7 خود بر عملکرد مؤدیان مالیات نظارت می‌کردند و بازرسانی نیز برای رسیدگی به شکایات مردم انتخاب کرده بودند.

کلیدواژه‌ها