نویسنده = ������������ ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. سیره امام علی در دریافت مالیات

دوره 5، شماره 8، بهار و تابستان 1398، صفحه 25-40

علی اکبر ذاکری