نویسنده = قادری، سید رضی
تحلیل قیام عاشورا با استناد به آیات قرآنی

دوره 5، شماره 9، مهر 1398، صفحه 61-75

سید رضی قادری؛ مهرداد دیوسالار