تحلیل قیام عاشورا با استناد به آیات قرآنی

نویسندگان

1 دکتری فلسفه اخلاق دانشگاه باقرالعلوم قم؛ سطح چهار حوزه علمیه قم

2 دکتری تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه بین المللی امام خمینی  قزوین

10.22081/csa.2019.69070

چکیده

نهضت امام حسین از دیدگاه‌های مختلف مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به اینکه امام حسین اساس کار خود را دعوت به قرآن و سنت پیامبر اعلام می‌کند، بررسی بعد قرآنی این نهضت ضروری به نظر می‌رسد. مسئله مقاله حاضر این است که امام حسین برای معرفی حرکت خود مردم را به چه آیاتی از قرآن ارجاع داده است؟ از این‌رو نوشتار حاضر بر آن است تا با استخراج داده‌های تاریخی و تحلیل آن به کمک آیات قرآنی، استنادات امام حسین به آیات قرآن را در طول قیام عاشورا مورد بررسی قرار دهد. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که امام حسین با استناد به آیات قرآنی در موقعیت‌های گوناگون توانست تفسیر کاملی از اصول، اهداف و ویژگی‌های قیام عاشورا، وضعیت جامعه و نیز لشکر دشمن ارائه کند. بازخوانی حماسه حسینی با تأکید بر بعد قرآنی، موجب بازگشت امت اسلامی به قرآن و وارد کردن معارف قرآن در زندگی روزانه مسلمانان خواهد شد.

کلیدواژه‌ها