نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. دیدگاه کارل بروکلمان درباره سیره پیامبر در کتاب تاریخ ملل و دول اسلامی

دوره 6، شماره 10، بهار و تابستان 1399، صفحه 91-103

علی اصغر رجبی؛ سمیه مومنه