نویسنده = حاجی زاده، یداله
زیست معنوی امام علی(ع) در انتخاب خوراک و پوشاک

دوره 7، شماره 12، شهریور 1400، صفحه 19-32

یداله حاجی زاده


گمانه‌های جواز اباحه‌گری خطابیه و مواجهه امام صادق(ع) با آن

دوره 6، شماره 11، دی 1399، صفحه 57-73

یدالله حاجی زاده؛ نعمت الله صفری فروشانی